Operační nasazení

Dalším formou vojenské činné služby je služba v operačním nasazení. Jejím obsahem již není příprava (výcvik), ale již samotné plnění úkolů OS ČR. 

Operačním nasazením se rozumí:
a) použití ozbrojených sil při obraně České republiky proti vnějšímu napadení nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí, nebo
b) plnění úkolů ozbrojených sil v prostředí ozbrojeného konfliktu nebo v prostředí ohroženém bojovou činností.
Délka služby v operačním nasazení může trvat až 9 měsíců v kalendářním roce.

Voják v AZ může být v době míru povolán (nasazen) do služby v operačním nasazení:

- na území ČR nebo

- mimo území ČR v rámci zahraničních operací a misí

Voják v AZ může být povolán bez svého souhlasu do služby v operačním nasazení na území ČR povolávacím rozkazem doručeným nejpozději 30 dnů předem. Za určitých okolností může být lhůta pro nástup do vojenské činné služby i kratší než 30 dnů.

Ke službě v operačním nasazení mimo území ČR může být voják v AZ povolán pouze se svým prokazatelným souhlasem.

Před vysláním do služby v operačním nasazení může voják v AZ navíc absolvovat až dvanáctitýdenní přípravu formou vojenského cvičení, ve kterém se soustředěnou formou připraví na působení v jednotce, ve které bude úkoly plnit.

Možnost účastnit se zahraniční operace nebo mise je pro vojáka v aktivní záloze velká příležitost pro jeho rozvoj a budoucí kariéru vojáka v aktivní záloze. Díky neustálému zapojení se do organické jednotky může dosáhnout mnohem vyšší úrovně, než je možno při výcviku na území České republiky. Jeho nepřetržitým nasazením ve vojenském prostředí se formuje jeho identita s armádou, získává vojenské zkušenosti, dovednosti a zdokonaluje se v nich. Přijímá komplexně vojenský styl života. Nasazením vojáků v aktivní záloze se i formují a získávají nové zkušenosti nasazení vojáci z povolání. Nasazení je přínosné pro obě dvě strany, protože se učí vzájemně spolupracovat. 

Operační nasazení na území ČR

V době míru mohou být vojáci AZ nasazeni k zabezpečení záchranných prací nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí anebo značné majetkové hodnoty, k posílení IZS a PČR při plnění jejich úkolů, ke střežení objektů důležitých pro obranu státu nebo k plnění úkolů spojených s podporou spojeneckých vojsk na území ČR.

Vojáci aktivní zálohy byli již nasazeni v rámci Národního očkovacího centra v O2 areně, ke střežení RON Rančířov a naposledy v rámci operace Migrace k posílení Police České republiky při dočasném znovuzavedení ochrany státní hranice České republiky se Slovenskem.

Operační nasazení mimo území ČR

Do služby v operačním nasazení mimo území ČR mohou být vojáci v AZ povoláni pouze se svým souhlasem, a dle potřeby OS ČR. 

Vojáci v AZ byli již v zahraničí nasazeni v rámci operace Resolute Support Mission v Afghanistánu jako specialisté v Jednotce podpory a vlivu a také v rámci Task Force Takuba v Mali. Dále v rámci asi Alianční předsunuté přítomnosti v Lotyšku, Litvě jako specialisté na štábech nebo také v rámci Alianční předsunuté přítomnosti v Lotyšsku a jako řidiči. Největší nasazení vojáků v AZ coby do počtu probíhá v rámci Úkolového uskupení MN BG SVK na Slovensku.