Příprava (výcvik) vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil se provádí formou vojenského cvičení. Voják v AZ je povoláván na vojenská cvičení s jednotkou AZ, do které byl zařazen, a to v celkové délce do 12 týdnů v kalendářním roce s přihlédnutím k jeho plánovanému zařazení, úrovni vycvičenosti a odborné připravenosti. 

Voják v AZ bez předchozí vojenské činné služby musí v prvním roce svého zařazení do AZ vykonat kurz základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov.  Ten trvá zpravidla 6 týdnů, kdy první čtyři týdny probíhá výcvik a v posledních dvou týdnech je výběr volna za nepřetržitý vojenský výcvik. Kurz základní přípravy se skládá ze dvou bloků, které je možné absolvovat bezprostředně za sebou nebo je možné požádat o rozdělení kurzu na dvě samostatné části. 

Vojenským cvičením je:

a) pravidelné vojenské cvičení, které je vojenským výcvikem vojáka v aktivní záloze,

b) pravidelné vojenské cvičení, ve kterém probíhá prohlubování kvalifikace vojáka v aktivní záloze v zájmu ozbrojených sil v rámci vzdělávacích aktivit organizovaných Ministerstvem obrany (dále jen „ministerstvo“),

c) pravidelné vojenské cvičení, při kterém se voják v aktivní záloze účastní nebo podílí na zabezpečování akcí k přípravě občanů k obraně státu nebo propagaci ozbrojených sil na veřejnosti,

d) vojenské cvičení k přípravě na operační nasazení, nebo

e) dobrovolné vojenské cvičení, které je vojenským výcvikem vojáka v záloze.

 

Voják v aktivní záloze při přípravě na operační nasazení vykonává vojenské cvičení v celkové délce do 12 týdnů.

Výcvik vojáků aktivní zálohy je zaměřen na naplnění cílových schopností podle jejich služebního zařazení ve struktuře ozbrojených sil ČR. Jednotky AZ se připravují ve čtyřletém výcvikovém cyklu v souladu se Záměry výcviku pro aktivní zálohu jednotlivých sil druhů vojsk a služeb, stanovenými zásadami resortu Ministerstva obrany a reálnou naplněností jednotek aktivní zálohy.

U jednotek v podřízenosti Velitelství teritoriálních sil byl výcvik v roce 2023 zaměřen na splnění 2. etapy přípravy výcvikového cyklu – přípravu družstva. Cílem výcviku bylo připravit pěší roty aktivní zálohy k obraně objektů důležitých pro obranu státu, posílení Policie ČR a integrovaného záchranného systému při plnění jejich úkolů a také příprava oddělení odvodních řízení k případnému provádění odvodů občanů.

U ostatních druhů vojsk byl výcvik zaměřen na zvládnutí stanovených úkolů organických útvarů, podpora a posílení specifických schopností AČR a doplnění mírové nenaplněnosti útvarů v případě potřeby AČR.

Výcvik jednotek AZ OS ČR je prováděn ve vojenských výcvikových prostorech, na posádkových cvičištích a ve specializovaných učebnách s bojovou technikou za využití simulačních technologií.

V roce 2023 byl zahájen proces implementace kariérové přípravy do systému přípravy vojáků v aktivní záloze. Byla provedena aktualizace kurzů s prvky kariérové přípravy pro vojáky v aktivní záloze na odborné kurzy pro velitelé jednotek aktivní zálohy se zaměřením na problematiku rozhodovacího a plánovacího procesu a řízení bojové činnosti v obraně. Dále probíhá příprava plnohodnotných vojenských kariérových kurzů, které budou nabídnuty všem vojákům v aktivní záloze od roku 2025.