Finanční podmínky

Peněžními náležitostmi vojáků v aktivní záloze se rozumí služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, odměna, motivační odměna, náborový a stabilizační příspěvek a náhrady podle § 18 a 21.

Služné, příplatek za službu v zahraničí a zvláštní příplatek náleží vojákovi v záloze ve službě za každý započatý den služby.

Vojákovi v záloze ve službě nevzniká nárok na peněžní náležitosti za den, ve kterém měl dobu neomluvené nepřítomnosti ve službě.

Služné

Náleží vojákovi v AZ za počet dní vykonané vojenské činné služby a kalendářní den následující den po dni po jejím ukončení. Výše služného se stanoví podle hodnosti stanovené pro služební místo, na kterém je voják zařazen ve výši služebního tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost.

Odměna 

Vojákovi v aktivní záloze, který konal v kalendářním roce vojenskou činnou službu v celkovém rozsahu alespoň 14 dnů nebo službu v operačním nasazení, náleží odměna ve výši 18 000 Kč ročně. Vojákovi v aktivní záloze se odměna při výsledku služebního hodnocení velmi dobrý navyšuje o 6 000 Kč a při výsledku výtečný se navyšuje o 9 000 Kč.

Zvýšená odměna 

Vojákovi v aktivní záloze náleží za každý kalendářní den, ve kterém konal vojenskou činnou službu, s výjimkou služby v operačním nasazení mimo území České republiky, zvýšená odměna, a to:
a) 171 Kč, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 2 roky, 
b) 214 Kč, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 4 roky, 
c) 257 Kč, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 7 let, 
d) 300 Kč, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 10 let, nebo 
e) 343 Kč, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 13 let.


Motivační odměna 

Vojákovi v aktivní záloze, který při zařazení do aktivní zálohy studuje studijní program nebo jeho část na vysoké škole formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, náleží, pokud dokončil vojenskou přípravu k získání základních vojenských znalostí a dovedností a nebyl po jejím dokončení hodnocen jako nevyhovující, motivační odměna ve výši 6 000 Kč.

Náborový příspěvek 

Vojákovi v záloze, který dokončil vojenskou přípravu k získání základních vojenských znalostí a dovedností a nebyl po jejím dokončení hodnocen jako nevyhovující, lze, podle místa výkonu služby a druhu činnosti vykonávané na služebním místě, na kterém je služebně zařazen, přiznat při prvním zařazení do aktivní zálohy náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč za každý celý rok zařazení do aktivní zálohy.

Stabilizační příspěvek 

Vojákovi v záloze, který je znovu zařazen do aktivní zálohy, lze, podle místa výkonu služby a druhu činnosti vykonávané na služebním místě, na kterém je služebně zařazen, přiznat stabilizační příspěvek ve výši 2 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc doby, na kterou je voják zařazen do aktivní zálohy. Ustanovení odstavce 2 se pro vrácení stabilizačního příspěvku nebo jeho poměrné části použije obdobně.

Příplatek za službu v zahraničí 

Náleží vojákovi v AZ po dobu služby v operačním nasazení mimo území ČR.

Zvláštní příplatek 

Přiznává příslušný služební orgán podle charakteru a náročnosti služby.