Dobrovolné vojenské cvičení

​Jako další příležitost pro ty občany, kteří pro pracovní a jiné povinnosti nemohou být v aktivní záloze, ale přesto se chtějí dle svých možností osobně zapojit a připravovat se na plnění úkolů ozbrojených sil /osobně zapojit do obrany naší země. Existují dvě možnosti, a to dobrovolné vojenské cvičení nebo dobrovolné předurčení. 

 

Dobrovolné vojenské cvičení

Dobrovolné vojenské cvičení (DVC) je příležitost pro ty občany, kteří pro pracovní a jiné povinnosti nemohou vykonávat vojenskou činnou službu v aktivní záloze, přesto se ale chtějí dle svých možností osobně zapojit a připravovat se na plnění úkolů ozbrojených sil České republiky (OS ČR). 

Na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, může občan dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o účast na dobrovolném vojenském cvičení příslušné krajské vojenské velitelství (dle místa trvalého pobytu). 

Pokud voják v záloze splní stanovené podmínky a ředitel jeho žádosti vyhoví kladně, je voják na DVC povolán nejdéle do 2 let ode dne podání žádosti. DVC se považuje za výkon vojenské činné služby a po jeho celou dobu je voják v záloze příslušníkem OS ČR. Průběh vojenské činné služby vojáků, kteří nastoupili k výkonu DVC, upravuje zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze ve znění pozdějších předpisů. 

 Oproti vojákům v aktivní záloze, se na vojáky v záloze absolvující DVC, nevztahuje v době míru povinnost nastoupit k výkonu vojenské činné služby dle aktuální potřeby OS ČR. Tito vojáci stejně tak nebudou v době míru plnit úkoly OS ČR mimo území ČR. 

Důvody zavedení dobrovolného vojenského cvičení: 

 • Zvýšit počet vycvičených vojáků v záloze pro potřeby doplňování OS ČR pro případ stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 
 • Umožnit vojákům v záloze zdokonalovat se ve vojenské odbornosti. 
 • Umožnit občanům dobrovolné zapojení do přípravy k obraně ČR.

Co je nezbytné k účasti na DVC:

Na DVC je občan/voják v záloze povolán na základě: 

 • potřeby ozbrojených sil ČR a převezme-li dobrovolně výkon branné povinnosti (občan) a požádá o účast na vojenském cvičení. 
 • Dalšími podmínkami jsou: 
  • občanství České republiky 
  • dosažení věku 18 let 
  • zdravotní způsobilost 
  • trestní bezúhonnost (dle výpisu z rejstříku trestů) 
  • vzdělání 
  • podepsání prohlášení o nepodporování, nepropagování nebo nesympatizování s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.
 •  Posledním krokem je: 
  •  vyhovění žádosti vojáka v záloze o povolání na DVC ředitelem KVV.

Jak bude vypadat průběh služby, pokud Vaší žádosti ředitel KVV vyhoví? Pokud bude Vaší žádosti o vykonání DVC vyhověno, tak můžete být povoláni do vojenské činné služby, a to ve formě vojenského cvičení.

Výkon služby bude vypadat následovně: 

 • Voják v záloze bez předchozí vykonané vojenské činné služby, který požádal o povolání na DVC, vykoná dobrovolné vojenské cvičení v celkové délce do 12 týdnů v kalendářním roce, z toho základní příprava zpravidla u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov trvá 6 týdnů (lze rozdělit do 2 x 3 týdny). 
 • Voják v záloze s vykonanou předchozí vojenskou činnou službou, který požádal o povolání na DVC, vykoná dobrovolné vojenské cvičení do 12 týdnů v kalendářním roce u určeného vojenského útvaru/zařízení. 

Služba v operačním nasazení u vojáka v záloze

Poté, co se stane občan vojákem v záloze, tak může být dle ustanovení § 12a odst. 2 branného zákona povolán do služby v operačním nasazení, tj. k samotnému plnění úkolů OS ČR. 

(2) Vojáka v záloze, který není vojákem v aktivní záloze, lze s jeho souhlasem povolat ke službě v operačním nasazení na území České republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce, vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty

 

Finanční náležitosti vojáka na DVC


U vojáka povolanému k výkonu DVC se skládá ze dvou složek, a to ze služného a odměny.

 Služné 

 • Náleží vojákovi v záloze za počet dní vykonané vojenské činné služby a kalendářní den následující po dni po jejím ukončení. Výše služného se stanoví podle hodnosti stanovené pro služební místo, na kterém je voják zařazen, ve výši služebního tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost. V případě vykonání dobrovolného vojenského cvičení vojákem bez předchozí vykonané vojenské činné služby je stanovena hodnost vojín. 

Odměna 15 000 Kč

 • Náleží vojákovi v záloze, pokud dokončil vojenskou přípravu k  získání základních vojenských znalostí a dovedností, a nebyl po jejím dokončení hodnocen jako nevyhovující. Odměna se vyplácí v  nejbližším výplatním termínu po úspěšném dokončení kurzu základní přípravy. Pokud již voják v záloze vojenskou přípravu vykonal, je mu odměna vyplacena v nejbližším výplatním termínu po vykonání vojenského cvičení.

Finanční podpora zaměstnavateli

 • Podpora zaměstnavateli za výkon dobrovolného vojenského cvičení nenáleží. 

Jak postupovat v případě zájmu o DVC? 

Pokud chcete být aktivním a zodpovědným občanem připraveným k obraně ČR, vyplňte registrační formulář na webové stránce https://www.doarmady.cz/koho-hledame/vojak-v-zaloze/dobrovolne-vojenske-cviceni