Home page > Dobrovolné vojenské cvičení

Dobrovolné vojenské cvičení

​Zájemci o dobrovolné vojenské cvičení se mohou registrovat on-line ZDE

Dobrovolné vojenské cvičení

Dobrovolné vojenské cvičení (DVC) je příležitost pro ty občany, kteří pro pracovní a jiné povinnosti nemohou vykonávat vojenskou činnou službu v aktivní záloze, přesto se ale chtějí dle svých možností osobně zapojit a připravovat se na plnění úkolů ozbrojených sil České republiky (OS ČR). 

Na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, může občan dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o účast na dobrovolném vojenském cvičení příslušné krajské vojenské velitelství (dle místa trvalého pobytu). 

Pokud voják v záloze splní stanovené podmínky a ředitel jeho žádosti vyhoví kladně, je voják na DVC povolán nejdéle do 2 let ode dne podání žádosti. DVC se považuje za výkon vojenské činné služby a po jeho celou dobu je voják v záloze příslušníkem OS ČR. Průběh vojenské činné služby vojáků, kteří nastoupili k výkonu DVC, upravuje zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze ve znění zákona č. 294/2017 Sb.

 Oproti vojákům v aktivní záloze, se na vojáky v záloze absolvující DVC, nevztahuje v době míru povinnost nastoupit k výkonu vojenské činné služby dle aktuální potřeby OS ČR. Tito vojáci stejně tak nebudou v době míru plnit úkoly OS ČR mimo území ČR. 

Důvody zavedení dobrovolného vojenského cvičení: 

 • Zvýšit počet vycvičených vojáků v záloze pro potřeby doplňování OS ČR pro případ stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 
 • Umožnit vojákům v záloze zdokonalovat se ve vojenské odbornosti. 
 • Umožnit občanům dobrovolné zapojení do přípravy k obraně ČR.

Co je nezbytné k účasti na DVC:

Na DVC je občan/voják v záloze povolán na základě: 

 • potřeby ozbrojených sil ČR a převezme-li dobrovolně výkon branné povinnosti (občan) a požádá o účast na vojenském cvičení. 
 • Dalšími podmínkami jsou: 
  • občanství České republiky 
  • dosažení věku 18 let 
  • zdravotní způsobilost 
  • trestní bezúhonnost (dle výpisu z rejstříku trestů) 
  • vzdělání (minimálně střední - vyučen) 
  • podepsání prohlášení o nepodporování, nepropagování nebo nesympatizování s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.
 •  Posledním krokem je: 
  •  vyhovění žádosti vojáka v záloze o povolání na DVC ředitelem KVV.

Jak bude vypadat průběh služby, pokud Vaší žádosti ředitel KVV vyhoví? Pokud bude Vaší žádosti o vykonání DVC vyhověno, tak můžete být povoláni do vojenské činné služby, a to ve formě vojenského cvičení nebo do služby operačního nasazení. Výkon služby bude vypadat následovně: 

 • Voják v záloze bez předchozí vykonané vojenské činné služby, který požádal o povolání na DVC, vykoná dobrovolné vojenské cvičení v celkové délce do 12 týdnů v kalendářním roce, z toho základní příprava zpravidla u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov trvá 6 týdnů. 
 • Voják v záloze s vykonanou předchozí vojenskou činnou službou, který požádal o povolání na DVC, vykoná dobrovolné vojenské cvičení do 12 týdnů v kalendářním roce u určeného vojenského útvaru/zařízení. 
 • Voják v záloze může být s jeho souhlasem povolán k výkonu služby v operačním nasazení na území České republiky v celkové délce do 30 dnů v kalendářním roce, vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty

Finanční náležitosti vojáka na DVC

U vojáka povolanému k výkonu DVC se skládá ze dvou složek, a to ze služného a odměny. 

Služné 

 • Náleží vojákovi v záloze za počet dní vykonané vojenské činné služby a kalendářní den následující po dni po jejím ukončení. Výše služného se stanoví podle hodnosti stanovené pro služební místo, na kterém je voják zařazen, ve výši služebního tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost. V případě vykonání dobrovolného vojenského cvičení vojákem bez předchozí vykonané vojenské činné služby je stanovena hodnost vojín. 

Odměna 

 • Vojákovi v záloze, který požádal o účast na DVC, vzniká v případě jeho vykonání právo na poskytnutí odměny ve výši 1 000 Kč za kalendářní měsíc, ve kterém bylo DVC vykonáno.

Finanční podpora zaměstnavateli

 • Podpora zaměstnavateli za výkon dobrovolného vojenského cvičení nenáleží. 

Jak postupovat v případě zájmu o DVC? 

Pokud chcete být aktivním a zodpovědným občanem připraveným k obraně ČR, vyplňte registrační formulář na webové stránce https://kariera.army.cz/registracni-formular#3 a vyčkejte na kontaktování rekrutačním střediskem.  Více informací o službě vojáka v záloze a absolvování dobrovolného vojenského cvičení najdete na webových stránkách kariera.army.cz a aktivnizaloha.army.cz . Žádost o povolání na DVC je možné také podat prostřednictvím rekrutačních středisek AČR a jejich pracovišť

 

Můžete nahrát brožuru o DVC, obrázky, odkazy na videa, atd. 

Použít prolinky na zákony, na webové stránky: 

https://kariera.army.cz/vojak-v-zaloze

https://kariera.army.cz/kontakt

 

 

Zájemce o dobrovolné cvičení

žádáme o vyplnění registračního formuláře ZDE

 

 

 

 

 

 

Nahoru