Home page > Finanční podmínky v AZ

Finanční podmínky v AZ

Peněžními náležitostmi vojáků v aktivní záloze se rozumí služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, odměna, motivační odměna a náhrady podle § 19 až 21 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Ze služného, příplatku za službu v zahraničí a zvláštního příplatku se sráží daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a důchodové spoření.

 

Roční odměna ve výši 18 000,00 Kč se vyplácí do konce ledna těm vojákům v aktivní záloze, kteří v předcházejícím roce absolvovali alespoň jedno pravidelné vojenské cvičení v celkovém rozsahu alespoň 7 dnů. (Odměna se nedaní.)

 

Vojákovi v záloze, který studuje formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, vzniká vedle odměny nárok na motivační odměnu ve výši 6 000,00 Kč v kalendářním roce, kdy byl zařazen do aktivní zálohy. (Odměna se nedaní.)

 

Dojde-li k zařazení vojáka nebo k jeho vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vzniká mu nárok na poměrnou část odměny nebo poměrnou část motivační odměny.

 

Vojákovi v aktivní záloze náleží podle délky služby na pravidelném vojenském cvičení nebo službě v operačním nasazení tzv. zvýšená odměna podle odstavce 1 zvýšená o

    a) 40 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 2 roky,

     b) 50 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 4 roky,

     c) 60 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 7 let,

     d) 70 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 10 let, nebo

     e) 80 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 13 let.

 

Zvýšená část odměny se vyplácí v nejbližším pravidelném výplatním termínu po propuštění
z vojenského cvičení a náleží v poměrné výši počtu kalendářních dnů vykonaného pravidelného vojenského cvičení a maximálního počtu kalendářních dnů pravidelného vojenského cvičení v kalendářním roce. (Zjednodušeně, celková zvýšená odměna - podle délky služby v AZ, se vydělí číslem 42, což je maximální počet dní na pravidelném voj. cvič. "Odměna za den" se pak vynásobí počtem dní na cvičení a vyplácí se následující měsíc společně se služným. Zvýšená odměna se začíná vyplácet až po odcvičených 7 dnech na cvičení v kalendářním roce.
Odměna se nedaní.)

 

Služné vojáků v aktivní záloze se určí podle hodnosti stanovené pro služební místo, na které je voják v aktivní záloze zařazen, ve výši odpovídající služebnímu tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost.​ (Služné se daní.)

Hodnost          Měsíční tarif v Kč           Služné za den v Kč

vojín                      15 200                             506    

Zájemci o zařazení do aktivní zálohy, kteří nastoupí do kurzu základní přípravy (KZP), budou pobírat služební tarif (plat) v hodnosti vojína. (V jednotkách AZ je od 1.7.2016 nejnižší hodnost svobodník.)

svobodník            26 850                             895

desátník               28 290                             943

četař                     29 870                             995

rotný                     34 580                          1 152

rotmistr                 36 940                          1 231

nadrotmistr           39 320                          1 310

praporčík              41 940                          1 398

nadpraporčík        44 800                          1 496

poručík                 39 560                          1 318

nadporučík           44 800                          1 493

kapitán                 51 370                          1 712

major                    57 920                          1 930

podplukovník        64 490                          2 149

Pozn. Pro účely výpočtu byl využit kalendářní měsíc o 30 dnech.

 

 

 

Nahoru